ادامه گرامر : قیاس و صفت تفضیلی ( شماره 2 )

ساخت وبلاگ

Au Nom Du Dieu

 

 

چند نکته از Plus … que  مانده که به آن اشاره می کنم :

ما می توانیم آن رااصلاح کنیم با beaucoup , bien , un peu :

                                                           Beaucoup plus  ............

L’exercice numéro 2   est  ............  Bien plus            facile que l’exercice numéro 5  

                                                               Un peu plus               ............

 

 

نکته بعدی این که ؛ نگید :

Il a plus de l’argent que moi.

اما بگید :

Il a plus d ‘argent que moi.

 

او بیش تر از من پول دارد.

 

 و نکته آخر این که ، در موقعی که با فعل همراه است ، s آخر کلمه plus   تلفظ می شود ؛ در مواقع دیگر ، s تلفظ نمی شود مگر این که بعد از آن حرف صدا داری وجود داشته باشد .

 

 

اما عبارت قیاسی دیگر که به آن اشاره خواهیم کرد ، این است :

Moins ….. que

( کم ) تر ......  از 

 

 از این ساختار قیاسی استفاده می شود برای :

·         یک صفت یا قید

Moins + adjective / adverbe + que

Aujourd’hui, il fait 6°, hier, il faisait 0°.   ======= Aujourd’hui, il fait moins froid qu’hier.

Je vois moins bien qu’avant. Il faut que je porte des lunettes.

امروز، دمای هوا 6 درجه سانتی گراد است. دیروز ، دمای هوا 0 درجه سانتی گراد بود. ===== امروز ، دمای هوا کم تر سرد تره نسبت به دیروز!! ( همان طور که گفتم ، اونا سرد تر یا گرم تر ندارن ؛ اما برای ترجمه فارسی ما باید بگوییم : « امروز، هوا گرم تر از دیروز است. »

 

توجه !!! برای ترجمه عباراتی با این ساختار ، همانند صفات تفضیلی فارسی خودمون ، صفت متضاد آن را استفاده می کنیم ، سپس  « تر » را استفاده می کنیم . در مثال بالا ، سرد را به گرم و سپس تر را استفاده کردیم .

 

·         یک اسم

Moins de + nom sans article + que

 

À Venise, il y a beaucoup de touristes en été. Il n’y en a pas beaucoup en hiver. =======

À Venise en hiver, il y a moins de touristes qu’en été.

در ونیز ، در فصل تابستان توریست های زیادی وجود دارد . در فصل زمستان از آن = ازش ( = توریست ) وجود ندارد .

در ونیز در فصل زمستان ،توریست کم تری نسبت به تابستان وجود ندارد.

توجه !!! در عباراتی با چنین ساختار ، کلمه que   را « نسبت به »  ترجمه می کنیم .  

Les habitudes alimentaires des Français ont changé. Ils mangent moins de pain qu’avant.

عادات غذایی فرانسویان تغییر کرد ( است ) . آن ها کم تر نان نسبت به قبل می خورند .

 

·         یک فعل

Verbe + moins que

 

Hier, Pierre a fumé tout un paquet de cigarettes. Aujourd’hui, il en a fumé un demi paquet.======

دیروز ، پییر تمام یک بسته سیگار را دود کرد!! امروز، او از آن ( = سیگار ) نصف یک پاکت را دود کرد .

 

Pierre a moins fumé aujourd’hui qu’hier.

پییر امروز کم تر از دیروز سیگار کشید .

Maintenant, on s’écrit moins que dans le passé mais on se téléphone beaucoup plus.

هم اکنون ، کم تر از گذشته  نامه نوشته می شود اما بیش تر تلفن می شود .

 

 

 

 

 این مبحث ادامه دارد .....

 

از طرف : رضا 

 

 

زبان فرانسه - come to learn french...
ما را در سایت زبان فرانسه - come to learn french دنبال می کنید

برچسب : گرامر,grammer,دستور زبان , francais, نویسنده : reza & maryam french بازدید : 1388 تاريخ : 3 مرداد 1392 ساعت: 9:44